Zásady spracovania osobných údajov sú platné od 25. mája 2018 a nahrádzajú predchádzajúce prehlásenie o Ochrane osobných údajov. Zavádzajú sa do praxe

stanovy Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation, v skratke GDPR).

Ak ste návštevníkom našich webových stránok, našim zákazníkom, odberateľom newsletterov

 

 • noviniek či sa zapájate do súťaží na našich sociálnych sieťach, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpeč Tu sa môžete oboznámiť s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Všeobecným nariadením EU o ochrane osobných údajov).

 

 1. Správca vašich dát

Ja, ako firma Michal Rozboril, so sídlom Chropov 106, 90864, Chropov , IČO: 47 051 612 DIČ: 1085043399, založená zakladateľskou listinou zo dňa 04.01.2019 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, nakladáme s vašimi osobnými údajmi ako správca. Kontaktovať nás môžete na emaile info@michalrozboril.sk alebo na tel. č. +421 904 243 905. Ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, vaše osobné údaje spracovávame iba na základe platného právneho dôvodu, a to najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, podľa čl.13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov a úplne rešpektujeme vaše práva podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

 1. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Osobné údaje, ktoré ste nám zverili, spracovávame z nasledovných dôvodov:

 

 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy – Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy

 

 • Vedenie účtovníctva – pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov (fakturačné údaje – paragón),

 

 • Pre marketingové účely – zasielanie marketingových oznámení (newsletterov)

Pre zasielanie obchodných oznámení využívame vašu emailovú adresu vtedy, ak ste našim zákazníkom a ak ste nám udelili súhlas. Kedykoľvek môžete zasielanie našich e-mailových správ odhlásiť použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

 • Cookies – pri prechádzaní našich webových stránok môžeme zaznamenávať vašu IP adresu. (Viď. naše Pravidlá používania súborov Cookies (Cookies Policy))

 

 1. Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje si ponechávame na dobu nevyhnutnú pre plnenie rozsahu osobných údajov a účelov spracovania či do Vášho vyžiadania o výmaz osobných údajov, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu pre ich uchovávanie.

 1. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Ako správca vašich osobných údajov garantujeme bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), so zákonom č. 122/2013 Z.z. (po 25.05.2018 zákonom č. 18/2018 Z.z.) o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien. S vašimi dátami nakladajú iba osoby (zamestnanci a spolupracovníci), ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, spracovateľské operácie vykonávame z najväčšej časti vlastnými silami a nepoužívame pre nich tretie strany. Za hranice Európskej únie sa vaše dáta od nás nedostanú.

 

 1. Vaše práva v rámci ochrany osobných údajov
  právo na informácie a právo na prístup-do 30 dní od vyzvania vám doložíme aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. :právo na doplnenie a zmenu osobných údajov kedykoľvek o to požiadate.

právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa nazdávate,že spracovávame

vaše nepresné údaje, nazdávate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale

nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku voči spracovaniu.

-Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. – právo na

výmaz (byť zabudnutý)

do 30 dní vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému, na základe vašej výzvy, ak nám zákon nestanoví inak (napr. daňové doklady apod.)

právo na sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nenakladáme v súlade so zákonom. Ak nás o prípadnom pochybení budete najprv informovať, budeme veľmi radi a radi všetko dáme do poriadku.

:právo na odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení – kedykoľvek alebo pri obdržaní akéhokoľvek emailu od nás na jeho konci vždy nájdete možnosť sa z newsletterov odhlásiť.

 

6. Mlčanlivosť

Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí spracovávajú vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a to aj po skončení zmluvného vzťahu s nami po dobu piatich rokov. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Podrobnejšie sa o hlavných zmenách, ktoré prináša GDPR môžete dozvedieť na stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/hlavne-zmeny-v-pravnej-uprave-ochrany-osobnych-udajov)